Bugun...

Künye

İmtiyazSahibi

Stanbol & Gaviist gıda üretim pazarlama dağıtım

Bilişim Medya danışmanlık 

info@ulus74haber.com

 Sorumlu Yönetmen / Manager:

Sadi Uzun

info@ulus74haber.com,sadiuzun@ulus74haber.com

saduzun@hotmail.com,sadiuzun64@gmail.com

Editör / Editors:

Sadi Uzun

info@ulus74haber.com,sadiuzun@ulus74haber.com

saduzun@hotmail.com,sadiuzun64@gmail.com

Gece Vardiyasi Editorü / Night Shift Editor

Sadi Uzun

info@ulus74haber.com,sadiuzun@ulus74haber.com

saduzun@hotmail.com,sadiuzun64@gmail.com

Sosyal Medya / Social Media

Sadi Uzun / ulus74haber    facebook instagram twitter telegram youtube 

info@ulus74haber.com,sadiuzun@ulus74haber.com

saduzun@hotmail.com,sadiuzun64@gmail.com

 

Grafik Editörü / Graphic Editor

Gülnur Ekmekci

gulnurekmekci@ulus74haber.com
Hukuk Danışmanı / Jurisconsult:

Av.Ediz Uzun

edizuzun@ulus74haber.com 

Mali Danışman / Financial Advisor:

Demiray Mali Müşavirlik (Muhammed Demiray)

muhasebe@ulus74haber.com
Reklam / Advertisement:

Sadi Uzun

info@ulus74haber.com,sadiuzun@ulus74haber.com

saduzun@hotmail.com,sadiuzun64@gmail.com

Teknik Yazılım – Destek Yardım Tasarım / Software

Haber Paketleri - Duru Yazılım

www.haberpaketleri.com

Fikirgen Bilişim medye tekstil İnşaat malzemeleri gıda sanayii Ltd Şti

www.fikirgen.com  www.belsa.net   admin@belsa.net

Adres:  Home ofis Ağaköyü merkez mahalle no:135 2 74602 Ulus Bartın

Whatsaaps Hattı:+90 534 271 89 89  info@@ulus74haber.com 

BASIN AHLAK ESASLARI

Basın Ahlak Esaslarıyla ilgili yapılacak şikayetlerde aşağıda yeralan şikayet formu ve mevzuat hükümlerinin gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

1-Şikayet Başvuru Formu

pdf  PDF Formatı    word Word Formatı

2- 195 Sayılı Kanun’un Müeyyide Başlıklı 49 Uncu Maddesi

Madde 49 – Bu kanuna veya bu kanuna dayanılarak yapılacak yönetmeliğe veyahut Kurum Genel Kurulu’nun bu kanunda yazılı hususlarda ittihaz edeceği kararları ile yükletilen ödevlere yahut da basın ahlâk esaslarına, riayet etmeyen gazete ve dergilerle prodüktörler ve kamu idare ve teşekkülleri ve 42’nci maddede anılan sair ortaklıkların sorumluları hakkında, diğer mevzuat hükümlerine halel gelmemek üzere, aşağıda yazılı olduğu şekilde muamele yapılır. a) Kurum tarafından o gazete veya dergiye verilecek ilân ve reklâmlar, kesinleşen Yönetim Kurulu kararına dayanılarak, Kurum Genel Müdürlüğü’nce, iki ayı geçmeyecek bir süre ile kesilir. Ayrıca, bu kanunla temin edilen menfaatlerden de aynı şekilde faydalandırılmaz. b) Prodüktörlük müessesesinin iki ayı geçmemek üzere kapatılması için, Kurum Genel Müdürlüğü’nce iş, Yönetim Kurulu’na intikal ettirilir. Kesinleşen Kurul kararını, o yerdeki Valilik infaz eder. (a) ve (b) bendlerinde yazılı hallerde, Yönetim Kurulu kararına, tebliğinden itibaren on gün içinde o yerdeki en yüksek dereceli Asliye Hukuk Hakimliği’ne itiraz edilebilir. Hâkim, en geç on beş gün içinde evrak üzerinden kararını verir, bu karar kesindir. c) Kurum Genel Müdürlüğü’nün bildirmesi üzerine kamu idare ve teşekkülleri ile ortaklıkların sorumluları hakkında kendi statülerine göre disiplin muamelesi uygulanır. Böyle bir statü yoksa, o teşekkülün denetleme bakımından bağlı bulunduğu veya iştigal sahasına girdiği Bakanlık, uygun gördüğü bir disiplin muamelesi uygular. İlgili Bakanlığın yapacağı tebligata uyulması mecburidir. Yapılacak disiplin muamelelerinin neticesi Kurum’a bildirilir. Kurum’un disiplin muameleleri aleyhinde yetkili mercilere veya Bakanlığa itiraz hakkı vardır.

3-Basın Ahlâk Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararı

Karar No: 129 (*) 18 Kasım 1994
(*)  Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz. Bu hizmetin görülmesinde aşağıdaki Basın Ahlâk Esasları’na uyulur:

a) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin insan haklarına dayalı, demokratik, lâik, hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılâpları ve Anayasa’nın 174’üncü maddesinde yazılı “İnkılâp Kanunları” aleyhine yayın yapılamaz.

b) Haberler hukuka aykırı yollardan elde edilemez ve yayınlanamaz.

c) Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyle belirtilmedikçe suçlu olarak ilân edilemez; cezai soruşturma aşamasında veya devam eden davaların konusu olan olaylarla ilgili haber veya yorumlarda “Suçsuzluk” ilkesi ihlâl edilemez; soruşturma ve yargılamanın doğal ve yasal akışını, özellikle hâkimlerin kararını etkileyecek beyan ve yorumlarda bulunulamaz.

ç) Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz.

d) Şiddet ve terörü özendirecek; uyuşturucu maddeler ve her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz.

e) Küçüklerin ve gençlerin toplum içinde, kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti özendiren yayın yapılamaz.

f) Kadınların, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki bütün hak ve yetkilerden eşit olarak yararlanmasını engellemeye özendiren, kadın-erkek ayrımcılığını öngören, kadını sadece bir “cinsel nesne” olarak gösteren yayınlar yapılamaz.

g) Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar.

ğ) Gazete veya dergiler kadro, baskı, dağıtım veya fiilî satış miktarı konusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi veremez.

h) Ahlâka aykırı yayın yapılamaz.

ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.

i) Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlâl edilemez.

j) Din istismar edilemez.

k) Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları sebebiyle kınanamaz, aşağılanamaz. Vicdan, düşünce ve anlatım özgürlüklerini hukuka aykırı şekilde sınırlayıcı, sarsıcı veya incitici yayın yapılamaz.

l) Haber başlıklarında, haberin içeriği saptırılamaz ve çelişki yaratılamaz.

m) Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklayamaz.

n) İlân veya reklâm niteliğindeki haber, resim ve yazıların, tereddüte yer bırakmayacak şekilde ilân veya reklâm olduğu belirtilir.
Madde 2 – Gazete ve dergilerin Basın Ahlâk Esasları’na aykırı davrandığına ilişkin ihbar ve şikâyetler, kendilerini ilgilendiren hallerde gerçek ve tüzel kişilerce, genel olarak da 195 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde temsili öngörülen kurum veya kuruluşlarca Basın İlân Kurumu Yönetim Kurulu’na yapılır.
Yönetim Kurulu gerekli görürse, söz konusu aykırılığı doğrudan doğruya da ele alabilir.

(*) Madde 3 – Bir yazı, haber, resim ve benzeri yayının Basın Ahlâk Esasları’na aykırı olduğu yolundaki başvurular, yayın tarihinden itibaren (30) gün içinde yapılmamış ise dikkate alınmaz. Süresi içinde yapılan başvurular, Genel Müdürlük’çe ilgili gazeteye tebliğ edilerek, (10) gün içinde savunmalarını vermesi istenir. Süresi içinde savunma verilmezse, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır. Bu husus, savunma istemini içeren yazıda açıkça belirtilir.
Yönetim Kurulu süresi içinde yapılan başvurular hakkında, savunmanın geldiği veya savunma hakkından vazgeçilmiş sayıldığı tarihten itibaren, (60) gün içinde kesin kararını verir.

Yönetim Kurulu’nun doğrudan doğruya ele aldığı aykırılıklar hususunda birinci fıkradaki (30) günlük süre (60) gündür. Savunma istenmesi ve karar verme konularında bu madde hükümleri aynen uygulanır. Resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkına sahip olup da, herhangi bir sebeple buna ara veren mevkutelerde bu dönemde, Basın Ahlâk Esasları’na aykırı yayınlar yapılması halinde; bu maddenin bir ve üçüncü fıkralarında gösterilen süreler içinde başvuru ve inceleme yapılmış olmak kaydı ile, 195 sayılı Yasa’nın 49 uncu maddesinde öngörülen müeyyide, sözkonusu mevkutelerin resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkı tekrar doğduğunda uygulanır. Ancak bu müeyyidenin uygulanmasında, zaman aşımı Basın Ahlâk Esasları’na aykırı yayının yapıldığı tarihten itibaren oniki aydır.

Aynı konuda yargı organlarına başvurulmuş olması, Yönetim Kurulu’nun incelemesini ve karar vermesini etkilemez.

Madde 4 – Gazete ve dergilerin, Basın Ahlâk Esasları’na uymadıkları Yönetim Kurulu’nca, kendiliğinden veya başvuru üzerine tespit edildiğinde, 195 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin (a) bendi uygulanır.

Madde 5 – Yönetim Kurulu, gazete ve dergilerin Basın Ahlâk Esasları’na uyup uymadıklarına karar vermeden önce, gerekli görürse bir veya daha çok uzmanın görüşünü alabilir.

Uzman veya uzmanlar, on yıllık Sarı Basın Kartı sahibi gazeteciler ve tercihan Basın İlân Kurumu’nda temsil edilen fakültelerin öğretim üyeleri arasından seçilir.

Madde 6 – Resmi Gazete’nin 9/6/1964 tarihli ve 11723 sayılı nüshasında yayınlanan 20/5/1964 tarihli ve 25 numaralı Basın İlân Kurumu Genel Kurul Kararı ile ek ve tâdilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu Karar’ın Resmi Gazete’de yayınlanmasından önce işlenmiş fiillere, 25 numaralı Basın İlân Kurumu Genel Kurul Kararı ile ek ve tâdilleri uygulanır.

Madde 7 – Bu Karar, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yayın İlkeleri

www.ulus74haber.com Basın Ahlak ilkelerine uymaya söz vermiştir ve bütün hakları sakıdır. www.ulus74haber.com Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Haber portalımızda yayınlanan haberler ve makaleler, kaynak gösterilmek ve aktif link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir. Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. www.ulus74haber.com, sayfalarda yer alan harici linklerin sorumluluğunu almaz. Bu sitede yazılan köşe yazıları ve yorumlardan yazarları sorumludur.


Yasal Bildirimler İçin

 

www.ulus74haber.com adlı haber sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı kendinde benimsemiştir. Sitemiz 5651 sayılı yasada tanımlanan ‘içerik sağlayıcı' olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeble, sitemiz ‘uyar ve kaldır' prensibini benimsemiştir. Her hangi bir haberden dolayı rahatsızlık yaşayan haberin gerçekliğinden şüphe eden ve TELİF konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal hakların çiğnendiğini düşünen hak sahipleri meslek birlikleri, info@ulus74haber.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan şikayet ve talepleriniz avukatımız Av. Ediz Uzun tarafından incelenecek, ve ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden derhal kaldırılacaktır.

Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme 

“Veri Sorumlusu” sıfatıyla www.Ulus74haber.com, tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak bu bilgilendirme metninde yer alan kurallar uygulanmaktadır.

BİLGİLENDİRME :

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:Kişisel verileriniz; Basın kanunu 5187  mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat kapsamında her

türlü digital basım resim materyal ürün ve hizmet sunumunda kullanılmak, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik adres ve diğer bilgileri kaydetmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve

belgeleri düzenlemek; mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Veri Sorumlusu’nun istatistik faaliyetlerinde kullanılmak, ilgili mevzuat uyarınca vermiş olduğunuz onay kapsamında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, hizmet kalitesini artırabilmek ve sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olması nedenleriyle işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi, fiyatlandırma, tazminat

değerlendirme ve benzer süreçler nedeniyle işlenmektedir. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile kamu makamlarına, ana hissedarımız ve acentemiz ve iştiraklerine ve verilerin korunması amacıyla gizlilik sözleşmeleriyle güvence altına aldığımız iş ilişkisi içinde bulunduğumuz yurt içi ve dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise, gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına aldığımız ve tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet

aldığımız yurt içi ve dışında bulunan şirketlere aktarılabilir. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, Veri Sorumlusu, Bölge Müdürlükleri, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar, sigorta ve bireysel emeklilik aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

HAKLARINIZ:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, değişmesi halinde güncellenmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız; Veri Sor

Veri Sorumlusuna Başvuru:

Kişisel Verileriniz ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurup imzalayarak, info@ulus74haber.com mail adresine iletebilir ya da aşağıda yer alan adrese posta yoluyla iletebilirsiniz. Veri Sorumlusunun usulüne uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvuruları reddetme hakkı saklıdır.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri Sorumlusu: www.ulus74haber.com

Adres: Ağaköyü merkez no:17/2 74602 Ulus – Bartın Tel 0(378)4568004

E-posta Adresi: info@ulus74haber.com sadiuzun@ulus74haber.com Belge geçer: 0 (378) 4568004

İnternet Adresi:www.ulus74haber.com Ticaret Sicil Numarası: 7460274

UlusMal müdürlüğ V.D. 24731681406  MERSİS Numarası: 0074007474700074

 

 ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
YAZARLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
"Haberin doğru adresi"

2020 © Ulus 74 Haber.com Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım: Haber Paketleri
YUKARI